FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 11:39 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/22/2022 - 13:09 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 05/27/2022 - 13:44 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/27/2022 - 13:33 PDF icon कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/27/2022 - 13:25 PDF icon २४. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ latest.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/27/2022 - 13:17 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा .pdf
विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 12:59 PDF icon विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि २०७८.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण स्वास्थ्य सरसफाइ कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/27/2022 - 12:58 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण स्वास्थ्य सरसफाइ कार्यविधि २०७५.pdf
नक्सा पास प्रक्रियामा नआई पहिले नै बनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि ७७/७८ 05/27/2022 - 12:53 PDF icon नक्सा पास प्रक्रियामा नआई पहिले नै बनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि
सुनछहरी गाउँपालिका महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका परिचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/26/2022 - 16:31 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका परिचालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages