FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ७ जेलबाङ बाट अनलाईन ब्यक्तिगत घटनादर्ता प्रणाली को सुरुवात

मिति २०७६ साल बैसाख ४ गतेदेखी वडा नं. ७ जेलबाङ बाट  अनलाईन ब्यक्तिगत घटनादर्ता शुरु गरिएको छ l यसै गरी यस गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं. र ७ नं.

Pages