सुनछहरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ l

व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण २०७५ जेष्ठ

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७५  जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको   बिबरण यसप्रकार रहेको छ

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

आएको संख्या

गएको संख्या

 

 

५२

७९

१३१

 

 

१०

१४

२४

 

 

 

 

१२

 

 

 

११

 

 

११

 

 

जम्मा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारी

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: