FAQs Complain Problems

सवारी साधन (Double Cab Pickup) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

  • सवारी साधन (Double Cab Pickup) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति २०७५/०७/२० गतेको नयाँँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको जानकारी गराउदछौ l
  • यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखी Website मा तोकिएको मिति र समयसम्ममा बोलपत्र फारम PPMO को Website www.bolpatra.gov.np/egp बाट Download गरि प्राप्त गर्न सकिने छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: