मोटरसाईकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना